Pallas Nagylexikon Moon Map (1893-1897)

Engraved by Posner Károly Lajos and Son
Nomenclature: Hungarian, Latin
Published in Pallas Nagylexikon, 1893-1897

pallas

The lexikon’s entry on the Moon (detail)

Holdtopográfia.

Már Galilei felismerte 1610. ujonnan feltalált távcsövével a H. hegyeit és azok árnyékait, s iparkodott megbecsülni a hegyek magasságait. A XVII. sz. közepe felé már találkozunk holdtérképekkel, de a tulajdonképeni Selenographiát csak Hevelius (1647) alapította meg becses, még soká értékes maradt rajzaival. A mult század közepe előtt Mayer Tóbiás eszközölte Göttingában az első pontos topográfiai méréseket, melyek eredményei egy kicsiny ugyan, de addig el nem ért pontosságu Holdtérkép alakjában 1787. láttak napvilágot. 1784 óta Schröter is sokat tett Bréma melletti lilienthali csillagdáján, amennyiben nagy tükörtávcsöveivel egyes holdtájékokat tanulmányozott különböző megvilágítási stádiumokban. A jelen sz.-ban Mädler és Beer 1837. megjelent 3 párisi láb átmérőjü Holdtérképe kezdi meg az exakt Holdtopográfiát, mellyel semmiféle addigi mérés v. térkép nem versenyezhet. Lohrmann ugyancsak pontos 1820-36-ig eszközölt méréseit 1877. Schmidt J. F. J. adta ki és ez utóbbi 1840-74 között végzett saját mérései és rajzai alapján 25 lapból álló Holdtérképet szerkesztett (Berlin 1878) 1:1.783.200 arányban, mi a H. képét 2 méter átmérőjű korong gyanánt állítja elő. A legujabb két számot tevő munka e téren Nasmyth-Carpenter, The Moon considered as a planet, a world and a satellite, London 1874 (németül H. J. Kleintől, Lipcse 1880) és különösen Neison, The Moon and the conditions and configurations of its surface, London 1876 (németül H. J. Kleintől, Braunschweig 1878) és mindazon részletes tanulmányok, melyeket az angol Selenographical Society végez. Holdglobusok és egyes holdtájékok plasztikus leképezése sem hiányoznak, s e téren Riedl v. Leuenstern, Dickert és különösen Witte Wilhelmine udvari tanácsosné, Maedler anyósa és Neison tünnek ki. Ennél sokkal fontosabbak a Holdfotográfia eredményei; már Daguerre kezdte művelni ezen megfigyelési módot, tökéletesítette különösen Bond, Warren de la Rue, Rutherford, Draper, Janssen Gothard Jenő és legujabban a mount-hamiltoni Lick observatory, melynek kitünő felvételei után Weinek hazánkfia, a prágai csillagda igazgatója, rendkívül plasztikus hatásu rajzokat készít. A H.-térképeinek megtekintése felületének valódi alakulásáról csak akkor adhat teljes felvilágosítást, ha tekintettel vagyunk arra, hogy a H. felénk fordított oldala ortográfiai vetületben látszik, mely tehát csak a korong közepén levő részeket ábrázolja hiven, mig a H. széle felé eső részleteket erősen megrövidítve tünteti föl. Valamely gyürüs hegység a H. szélén eszerint egyenes vonallá fajul, s igy a középtől távol eső tájak jellemének megismerése mindinkább nehezítve van. De a légkör hiánya folytán legalább ezen szélső képződmények is teljesen éles körvonalakban mutatkoznak. Különben bátran mondhatjuk, hogy a H.-at, mint egészet, általában véve pontosabban ismerjük, mint a Földet egészben véve, sőt az elsőrendü helymeghatározások a H.-on pontosabbak, mint a XVIII. sz. közepe előtt a Földön voltak. Ha még hozzá tesszük, hogy Maedler és Lohrmann térképei egyenként mintegy 8000 objektumot, Schmidté legalább is 40.000-et tartalmaz, látjuk, hogy a Selenographia sok tekintetben kiállja az összehasonlítást a geográfiával.

A Holdfelület fölötte számos és különféle alakzata Neison szerint négy mesterkéletlen főcsoportba illeszthető: Sötét sikságok, melyek a felület v. 2/5-ét fedik és Hevelius meg Riccioli elnevezése szerint mare-kre (tengerekre) már szabad szemmel is látható sötét foltokra, palus-lacus és sinus-okra oszolnak. Ezek rendesen ugy egymás között, mint a tengerekkel összefüggésen állanak és kissé fényesebbek és kevésbé élesen határoltak. A mare-k nagyobbrésze a feület északi részében találhatók és csupán négy nyulik le a déli féltekébe; fénylő sikságok ritkák és kis kiterjedésüek. A kraterek a Holdfelület legjellemzőbb és leggyakoribb formációja (Schmidt térképében közel 33.000 ily objektum foglaltatik); ezek általában véve köralaku sáncok, kifelé mérsékelt lejtésüek, belül meredekek és középpontjukban egy vagy több, a sánc falánál alacsonyabb kúp emelkedik. Nagyságuk és különös alakjuk szerint a következőkép osztályozzuk: Sáncok, melyek átmérője 240 km.-ig terjedhet, szabálytalanul határolt és elágazott gyürük, melyek a mare és krater között közvetítő szerepet játszanak; hegygyürük (mountain-rings), szakadozott és a rombolás nyomait viselő, különben a sáncokhoz hasonló képződmények; gyürüs hegységek (ring-plains), a kraterek tulnyomó száma, köralaku sánccal környezett sikok, közepén alacsonyabb centrális hegykúppal; kratersikok, az előbbiekhez hasonlók, de szakadozottabbak és vadonabbak; tulajdonképeni kraterek, kis, 7-20 km. átmérőjü katlanok, szabályos nem magas sánccal és tetemes fényességüek; kis kraterek (craterlet) 1-9 km. átmérővel biró valamennyi többi alakzattal vegyesen előforduló képződmények; kratergödrök (craterpits), melyek sánca a környező sikságtól igen kis hajlással emelkedik, s melyek mint egyszerü depressziók nem vallanak vulkános eredetre; végül depressziók, egyszerü völgykatlanok környező sánc nélkül és izolált meredek kraterkúpok centrális mélyedéssel, melyek leginkább hasonlítanak Földünk vulkánjaihoz. Mindezen a H. belsejének vulkános tevékenységére utaló emelkedésektől különböznek Hevelius Hegységei (Hevelius szerint montes), melyek hegyláncokra (mountain-ranges), szigethegyekre vagy Pike-okra, elágazó dombvidékekre és a vadon tájakhoz tartozó hegyhátakra (mountain-ridges) oszolnak. A hegyláncok mutatják a legnagyobb hasonlatosságota földi hegyekkel, s a hatalmas Alpok, Apenninek és a Kaukázus az északi féltekén váltakoznak e csoport alosztályaival gazdag egymásutánban, különösen a délen mindinkább gyakoribb gyürüshegyek szomszédságában álló hegyhátakkal és dombvidékekkel. Egészen különvált csoportot képeznek a fényerek (Rille), igen keskeny (1 km. szélességü), többnyire egyenes 300-500 km. hosszu barázdák és hasadások, melyek a sáncokon, hegyhátakon és kratergödrökön megszakítás nélkül áthatolnak. A legnagyobb Hyginusnál fekvő fényeret már Schröter is ismerte, ezóta számuk közel 1000-re emelkedett.

A H. hegyeinek magassága körülbelül ugyanaz, mint a Földéi; a legmagasab megmért hegy a Curtius gyürüshegység északkeleti szélén, közel a déli pólushoz, annak belső sikjából 8000 m.-rel emelkedik ki; tán még ennél is magasabb hegyek találhatók Deorffel és Leibnitz déli láncokban. Általában a H. déli része az északit vadon nagyszerüségével messze tulhaladja, de azért az Apenninekben és a Kaukázusban 6000 m.-es hegyek nem éppen ritkák. A nagy gyürüshegyek sáncai a belső sikság fölé mintegy 3-4000 m.-rel emelkednek és még ennél is alacsonyabbak az egyes magányosan álló hegyek. Mivel a H.-on a Föld tengeréhez hasonlítható általános niveau-felület nincs, a magassági számok csak a szomszédos sikrészekre vonatkoztathatók. Amily nagyok az eltérések az objektumok alakjában, épp oly nagyok a fényességben, sőt a szinben is. A legsötétebb részletek a keleti szél közelében fekvő Riccioli és Grimaldi sáncok egyes részei, s némelykor az északon fekvő Plato; a legfényesebbek a kisebb kraterek. A H. legtündöklőbb pontja Aristarc és környezete. Kevés nappal Ujhold után, midőn a H. éjjeli oldala az ismert hamuszinü fényben, a Föld fényének visszavert világában mutatkozik, Aristarch, Kepler és más apró krater gyenge nagyításnál a sötét Holdfelületen tündöklő pontokul észlelhető, ugy hogy nagyon is érthető a korábbi időkben gyakrabban hallott vélemény, mely szerint a H. még most is tevékeny vulkánokkal birna. Jellemző a Teleholdra nézve a sokszámu fényes sugárrendszer, mely a legnagyobb gyürüs hegységekből, mint Tychóból, Coppernicusból és Keplerből kiindulva több száz kilométeren át a Hold tányérján átvonul s melynek mibenlétéről még mit sem tudunk.

Explanation
Column name Column description
Catalog ID (M) N/A
Title Title of map
Author Name of mapper(s), or author, PI, map editor, illustrator, etc. with roles
Nationality Nationality of author
Start date Year when mapping began / or year or observation
Date of publication Year of publication or completion of manusctipt (empty if not published yet)
Body Target name (planetary body)
Online Online references about the map
Projection Projection of map. 2-hemisphere is shown here.
Scale N/A
Orientation Orientation of map [north up, south up] – only for historic maps (north: cartographic tradition, south: astronomical tradition)
Publication type The type of work that contains the map. [standalone, journal, conference, atlas, book figure, book supplement, book plate, encyclopedia, multisheet, digital]
Type, purpose Type of map purpose [generic, outreach, science, citizen, surface operation (pre mission), landing site (post mission), observer, opposition, index, reference, eclipse/transit/occultation] generic: not defined, outreach: maps for the general public made b
Primary Nomenclature Laguage(s) of nomenclature displayed on the map [Latin, English etc., IAU, informal]. Latin for Latin nomenclature prior to IAU.
Ref (map) Full reference of map publication or publication that contains the map
DOI DOI number of map
ID (publication) ID of map publication or figure number
Origin type If this map is not original, the following codes are used: [L: language variant, N: new print, U: updated edition, C: copied / modified from another map, R: renovation map (digital version of paper map with slight changes), F facsimile. RP: republished in
Origin ID Any maps that this map is based on or copied from. Database ID of original map.
Based on map Name of mapper
Base (spacecraft, telescope) Name of spacecraft / instrument
Original title Title of map in original langage (if not English)
Publisher Name of Publisher; manuscript or self-published. For journals and conferences, the name of the journal or conference.
Coverage Coverage of map [global, hemispheric, regional, local, landing site, landing ellipse, traverse]
Target location IAU name of target feature (if named) or near side, far side etc. (If nothing noted, it is global)
Country Country of Publisher (original/translation)
Type, content Type of map [photo, map, sketch map, drawing, globe, tactile, data]. Data for raster datasets. For vector data, see Feature DB. Drawing: no grid, scale, projection etc.
Image base Base theme of the map [shaded relief, photomosaic, photo, none]
Theme Theme of map [visual, albedo, radar, low sun, topography, elevation, geology, geomorphology, art, nomenclature reference, feature, landing site reference, opposition map, event (eclipse etc) etc.]. Low sun is optical photo with shadows and no albedo. Vis
Technique Cartographic technique [imagemap, datamap, cartographic map, unit map, airbrush, pencil, line drawing/outline, contour lines, DEM, DIM, shaded relief / hillshading, raster data etc.]
Style Details on style
Method Method how the data was obtained
Mapping scale Scale of mapping
Resolution Raster dataset resoltion [m/pixel]
Short Reference Short form of reference to the map publication
GIS / data URL where GIS or original spatial data is
Data provider N/A
Profession Profession of author (for historic maps)
Designator Sheet designator terms following Greeley and Batson (1990) Planetary Mapping. Cambridge University Press. – only if displayed on the map. First letter: target body, 5M: scale, 90/0 etc: center coordinates, OM – orthophotomosaic , T – Topographic data (nom
Control Controlled, semi-controlled, uncontrolled
Note on control Base of control
Series title Title of map series
Number of maps (in work) N/A
Number of quads N/A
Quad ID Quad ID (or quads IDs) contained on the map
Map Diameter N/A
Map width cm N/A
Map height cm N/A
Map width px N/A
Map height px N/A
Base type Type of instrument of observation of base data [naked eye, telescope, spacecraft, space telescope, lander]
Location of copy Library or archive where manuscript or rare copy is kept
Ref (literature) Reference – literature about the map, may be the source of data if the map is not available. Separated with # symbols.
Status (2017) Status of mapping [complete, in progress, in review] (mostly for USGS maps)
Aim Original aim of mapping, if available
Notes Any comments, remarks [Long text, may be multiple paragraphs]
Secondary nomenclature Other languages of the nomenclature
Nomenclature Notes Remarks on nomenclature
Photo note N/A
Reference frame ID from RefFrames
web2 Online references about the map
web3 Online references about the map
web4 Online references about the map
ocentric/ographic Map coordinate [planetographic, planetocentric]
N N/A
S N/A
W 360E N/A
E 360E N/A
W 180 N/A
E 180 N/A
W 360W N/A
R 360W N/A
fig1 N/A
fig1 caption N/A
fig2 N/A
fig2 caption N/A
fig3 N/A
fig3 caption N/A
fig4 N/A
fig4 caption N/A
fig5 N/A
fig5 caption N/A
STATUS N/A
Sum $180